แมลงศัตรูข้าว และการป้องกันกำจัด

ผีเสื้อข้าวเปลือก (angoumois grain moth)

 
ชื่อวิทยาศาสตร:์ Sitotroga cerealella (Olivier)
วงศ์ :Gelechiidae
อันดับ : Lepidoptera
ชื่อสามัญอื่น : -
 
 
 
 

ความสำคัญและลักษณะการทำลาย

ลักษณะการทำลายของผีเสื้อข้าวเปลือก

 

     ศัตรูสำคัญของข้าวเปลือก โดยการวางไข่ที่เมล็ดข้าวเปลือกตั้งแต่อยู่ในนา หนอนกัดกินภายในเมล็ดจนเหลือแต่เปลือก การทำลายมีเฉพาะส่วนบนของกองข้าวเปลือกเท่านั้น

พืชอาหาร

นอกจากทำลายข้าวเปลือกแล้ว ยังทำความเสียหายให้กับข้าวโพด ข้าวสาลี

การป้องกันกำจัด

  • ทำความสะอาดโรงเก็บ อย่าให้มีเมล็ดพืชเก่าตกค้างอยู่
  • ลดความชื้นในเมล็ดให้เหลือ 10% เพื่อลดจำนวนแมลง
  • ควบคุมอุณหภูมิโดยการใช้ความร้อนหรือเย็นจัดเพื่อให้แมลงหยุดการเจริญเติบโตและบางชนิดตายไป
  • เก็บรักษาในสภาพสุญญากาศหรือภาชนะที่ปิดมิดชิด
  • ใช้สารฆ่าแมลง ตามคำแนะนำ