พันธุ์ข้าว

สุพรรณบุรี 2 (Suphan Buri 2 )

 

 

ชื่อพันธุ์ - สุพรรณบุรี 2 (Suphan Buri 2 )
ชนิด - ข้าวเจ้า
คู่ผสม - กข23 / ไออาร์60
ประวัติพันธุ์ - ได้จากการผสมพันธุ์ระหว่าง กข23 กับไออาร์ 60 ที่สถานีทดลองข้าว สุพรรณบุรีเมื่อปี พ.ศ. 2526 ปลูกคัดเลือกจนได้สายพันธุ์ SPRLR83260-143-1-1
การรับรองพันธุ์ - คณะกรรมการวิจัยและพัฒนากรมวิชาการเกษตร มีมติให้เป็นพันธุ์รับรอง เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2537

 

 

ลักษณะประจำพันธุ์ - เป็นข้าวเจ้า สูงประมาณ 122 เซนติเมตร
  - ไม่ไวต่อช่วงแสง
  - อายุเก็บเกี่ยว ประมาณ 115 วัน
  - ทรงกอตั้ง ใบสีเขียวมีขน การแก่ของใบปานกลาง กาบใบและปล้องสีเขียว ใบธงยาวปานกลางและค่อนข้างตั้งตรง คอรวงยาว รวงยาว ระแง้ค่อนข้างถี่
  - เมล็ดข้าวเปลือกสีฟาง มีขน
  - ระยะพักตัวของเมล็ดประมาณ 6 สัปดาห์
 
-
เมล็ดข้าวเปลือก ยาว x กว้าง x หนา = 9.9 x 2.5 x 2.0 มิลลิเมตร
  - เมล็ดข้าวกล้อง ยาว x กว้าง x หนา = 7.3 x 2.2 x 1.8 มิลลิเมตร
  - ปริมาณอมิโลส 22-23 %
  - คุณภาพข้าวสุก ร่วน นุ่ม
ผลผลิต - ประมาณ 700 กิโลกรัมต่อไร่
ลักษณะเด่น - อายุเก็บเกี่ยวสั้น
  - ตอบสนองต่อการใช้ปุ๋ยดี
  - คุณภาพการสีดี
  - ต้านทานโรคไหม้ และโรคขอบใบแห้ง ทนทานต่อโรคใบหงิก และ โรคใบสีส้ม ในสภาพธรรมชาติ
  - ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
ข้อควรระวัง - ไม่ต้านทานโรคใบขีดสีน้ำตาลระยะออกรวง และโรคกาบใบเน่า ใน สภาพธรรมชาติ
พื้นที่แนะนำ - เขตพื้นที่ปลูกข้าวนาชลประทานของภาคกลาง ภาคตะวันออก และ ภาคตะวันตก