แมลงศัตรูข้าว และการป้องกันกำจัด

จิ้งหรีดหนวดยาว

   
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Metioche vittaticolis Stål
วงศ์ :Trigoniidae
อันดับ :Orthoptera
 
 
 

         จิ้งหรีดหนวดยาว M. vittaticolis Stal ตัวเต็มวัยขนาดยาวประมาณ 6 มิลลิเมตร โคนหนวด 2 ปล้องแรกสีดำ มีหนวดที่ยาว หัว อก ท้องและปีกมีสีดำ ส่วนของทิเบียและทาร์ไซของขาคู่หน้าและคู่กลางสีดำ ขาส่วนอื่นๆ สีขาวนวล   เป็นตัวห้ำกินไข่ผีเสื้อหนอนกอและแมลงศัตรูข้าวอื่นๆ พบในนาข้าวตั้งแต่ฤดูปลูก เกาะไต่อยู่ตามต้นข้าว สามารถบินได้

ตัวเต็มวัยจิ้งหรีดหนวดยาว M. vittaticolis Stål