แมลงศัตรูข้าว และการป้องกันกำจัด

แมลงวันตัวห้ำ

   
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ochthera brevitibialis de Meijere
วงศ์ : Ephydridae
อันดับ :Diptera 
 
 
 

         แมลงวัน O. brevitibialis de Meijere ตัวเต็มวัยมีขนาดยาวประมาณ 5-7 มิลลิเมตร ตัวมีสีดำเป็นมันเงา มีขนที่หนวด 3 เส้น ส่วนของหน้ายื่นล้ำออกมา ขาคู่หน้าเป็นขาหนีบ คล้ายขาคู่หน้าของตั๊กแตนตำข้าว ขาหนีบนี้ใช้ยึดจับเหยื่อ   เป็นตัวห้ำกินแมลงศัตรูข้าว พฤติกรรมของแมลงวันตัวห้ำนี้แตกต่างไปจากพวกแมลงวันที่กินพืชเป็นอาหาร ตัวเต็มวัยจะเดินตามใบข้าวหรือผิวน้ำ สามารถกระโดดจากต้นข้าวโฉบจับเหยื่อที่มองเห็นในน้ำ โดยใช้ขาคู่หน้าหนีบจับกลางลำตัวเหยื่อ และใช้ส่วนที่เป็นหนามแหลมที่ปลายทิเบียแทงตัวเหยื่ออย่างรวดเร็วก่อนที่จะ กิน โดยการใช้ปากดูดซับของเหลวที่ออกมาจากตัวเหยื่อ มีการศึกษาพบว่าแมลงวันตัวห้ำนี้ สามารถกินหนอนแมลงวันเจาะยอดข้าวได้ 4-18 ตัวต่อวัน

ตัวเต็มวัยแมลงวัน O. brevitibialis de Meijere