พันธุ์ข้าว

ชัยนาท 1 (Chai Nat 1)

 

 

ชื่อพันธุ์ - ชัยนาท 1 (Chai Nat 1)
ชนิด - ข้าวเจ้า
คู่ผสม - IR13146-158-1 / IR15314-43-2-3-3 // BKN6995-16-1-1-2
ประวัติพันธุ์ - ได้จากการผสม 3 ทาง ระหว่างสายพันธุ์ IR13146-158-1 และสายพันธุ์ IR15314-43-2-3-3 กับ BKN6995-16-1-1-2 ที่สถานีทดลองข้าวชัยนาท เมื่อ พ.ศ. 2525 ปลุกคัดเลือกจนได้สายพันธุ์ CNTBR82075-43-2-1
การรับรองพันธุ์ - คณะกรรมการวิจัยและพัฒนากรมวิชาการเกษตร มีมติให้เป็นพันธุ์รับรองเมื่อวันที่
9 กันยายน 2536

 

 

ลักษณะประจำพันธุ์ - เป็นข้าวเจ้า สูงประมาณ 113 เซนติเมตร
  - ไม่ไวต่อช่วงแสง
  - อายุเก็บเกี่ยว ประมาณ 121-130 วัน
  - ทรงกอตั้ง ใบสีเขียว ใบธงค่อนข้างยาวตั้งตรง คอรวงสั้น รวงยาวและแน่น ระแง้ค่อนข้างถี่ ฟางแข็ง
  - เมล็ดข้าวเปลือกสีฟาง
  - ระยะพักตัวของเมล็ดประมาณ 8 สัปดาห์
 
-
เมล็ดข้าวเปลือก ยาว x กว้าง x หนา = 10.4 x 2.3 x 1.7 มิลลิเมตร
  - เมล็ดข้าวกล้อง ยาว x กว้าง x หนา = 7.7 x 2.1 x 1.7 มิลลิเมตร
  - ปริมาณอมิโลส 26-27 %
  - คุณภาพข้าวสุก ร่วน แข็ง
ผลผลิต - ประมาณ 740 กิโลกรัมต่อไร่
ลักษณะเด่น - ้ผลผลิตสูง
  - ตอบสนองต่อการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนดี
  - ต้านทานโรคใบหงิก และโรคไหม้
  - ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล และเพลี้ยกระโดดหลังขาว
  - มีท้องไข่น้อย
ข้อควรระวัง - ไม่ต้านทานต่อโรคใบสีส้ม โรคขอบใบแห้ง และโรคใบขีดโปร่งแสง
  - ในฤดูแล้งควรปลูกไม่เกินเดือนมีนาคม
พื้นที่แนะนำ - ทุกภาคในเขตชลประทาน