เมล็ดพันธุ์ และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

แหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี

ภาคเหนือตอนบน

ภาคเหนือตอนล่าง

ภาคใต้

ภาคกลางและภาคตะวันออก

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง