วัชพืชในนาข้าว

หญ้าดอกขาว

ชื่อวิทยาศาสตร์ Leptochloa chinensis Nees
ชื่อสามัญ red sprangletop
ชื่ออื่น หญ้าไม้กวาด,  หญ้าลิเก
ประเภท/ชีพจักร หญ้า/อายุปีเดียว
ลักษณะทางชีววิทยา ลำต้นตรงหรือโน้ม ความสูง 12-120 ซ.ม.  ใบเรียบและปรกแหลมและเรียวยาว  กาบใบเรียบ มีเยื่อกันน้ำฝนเป็นแผ่นบาง ออกดอกได้ตลอดปี  ชอบขึ้นในสภาพดินแห้งถึงชื้น ไม่ชอบขึ้นในสภาพดินแฉะและไม่สามารถงอกใต้น้ำได้  หากงอกแล้วจะสามารถเจริญเติบโตได้ดีในสภาพน้ำขัง  แต่ไม่สามารถยืดตัวหนีน้ำได้
การป้องกันกำจัด เขตกรรม
    1. ล่อให้งอกในสภาพดินแห้งถึงชื้นแล้วไถกลบทำลาย
    2.  ทำการล่อให้งอกแล้วไถกลบทำลาย 2-3  ครั้ง  จะช่วยทำลายเมล็ดสะสมในดินได้จำนวนมาก
    3. หากมีการเตรียมดินเรียบสม่ำเสมอเพื่อหว่านข้าว จะสามารถเอาน้ำเข้านาได้หลังหว่านข้าวงอกแล้ว 7 วัน โดยการขังน้ำจะควบคุมไม่ให้หญ้าดอกขาวงอกขึ้นมาได้ แต่ที่งอกมาก่อนหน้าการขังน้ำก็ยังสามารถเจริญเติบโตได้

สารกำจัดวัชพืช
    ประเภทก่อนวัชพืชงอก
        เช่น เพรททิลาคลอร์, บิวทาคลอร์
    ประเภทหลังวัชพืชงอก
        เช่นฟีนอกซาพรอป-พี-เอทิล, ไซฮาโลฟอพ-บิวทิล,
        ควิสซาโลฟอพ-พี-เทฟูริล