วัชพืชในนาข้าว

การใส่ปุ๋ย

  

        การใส่ปุ๋ยเป็นการเพิ่มธาตุอาหารให้กับต้นข้าว หากมีวัชพืชในนา ปุ๋ยที่ใส่ลงไปก็ถูกวัชพืชแย่งไปส่วนหนึ่ง ต้นข้าวก็จะได้รับธาตุอาหารไม่เต็มที่ เพราะฉะนั้นควรกำจัดวัชพืชก่อนการใส่ปุ๋ยทุกครั้ง เพื่อลดปัญหาการสูญเสียปุ๋ย เนื่องจากวัชพืช