วัชพืชในนาข้าว

ช่วงเวลาการปลูก

        การปลูกข้าวในช่วงเวลาต่าง ๆ ในรอบปี มีปัจจัยหลายอย่างที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของข้าว โดยเฉพาะสภาพทางภูมิอากาศ วัชพืชก็มีส่วนเกี่ยวข้องเช่นกัน โดยผลการทดลองพบว่าเมล็ดวัชพืช 20 ชนิด งอกในเดือนมิถุนายนมากที่สุด ดังนั้นการปลูกข้าวล่าออกไปจะมีส่วนลดปัญหาวัชพืชให้น้อยลงเพราะส่วนใหญ่งอกไปมากแล้ว โดยผลการทดลองในนาหว่านน้ำตมพบว่า การปลูกข้าวในเดือนกรกฎาคมมีประชากรวัชพืชน้อย และได้ผลผลิตมากกว่าช่วงเวลาอื่น