โรคข้าว และการป้องกันกำจัด

แบ่งตามสาเหตุโรค

โรคข้าวที่พบในประเทศไทย แบ่งตามเชื้อ สาเหตุ

เชื้อรา
เชื้อแบคทีเรีย
เชื้อไวรัส
เชื้อไฟโตพลาสมา
ไส้เดือนฝอย
ไม่ทราบเชื้อสาเหตุ
 - โรคไหม้
 - โรคเมล็ดด่าง
 - โรคกาบใบแห้ง
 - โรคใบจุดสีน้ำตาล
 - โรคกาบใบเน่า
 - โรคถอดฝักดาบ
 - โรคใบวงสีน้ำตาล
 - โรคใบขีดสีน้ำตาล
 - โรคขอบใบแห้ง
 - โรคใบขีดโปร่งแสง
 - โรคใบหงิก
 - โรคใบสีส้ม
 - โรคเขียวเตี้ย
 - โรคหูด
 - โรคใบสีแสด
 - โรคเหลืองเตี้ย
 - โรครากปม  - โรคใบแถบแดง