เมล็ดพันธุ์ และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี

 
 

การทำแปลงขยายพันธุ์ข้าว

1. การคัดเลือกพื้นที่ทำแปลงขยายพันธุ์ข้าว 8. การควบคุมหอยเชอรี่
2. การคัดเลือกเกษตรกร 9. การควบคุมวัชพืช
3. การคัดเลือกพันธุ์ข้าวที่จะผลิต 10. การจัดการน้ำในนาข้าว
4. การวางแผนการปลูกข้าว 11. การใส่ปุ๋ยในนาข้าว
5. การเตรียมดิน 12. การกำจัดข้าวปน
6. การเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าว 13. การป้องกันกำจัดศัตรูข้าว
7. วิธีการปลูกข้าว 14. การเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ข้าว
 

การปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว


การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าว


การตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว