โรคข้าว และการป้องกันกำจัด

แบ่งตามภาค

โรคข้าวที่พบในประเทศไทย แบ่งตามภาค

ภาคกลาง ตะวันออก
และตะวันตก
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
ภาคใต้

โรคเมล็ดด่าง
โรคกาบใบแห้ง
โรคใบจุดสีน้ำตาล
โรคกาบใบเน่า
โรคเมาตอซัง
โรคใบหงิก
โรคใบสีแสด
โรคไหม้
โรคใบวงสีน้ำตาล
โรคใบสีส้ม
โรคใบขีดสีน้ำตาล
โรคใบแถบแดง
โรคใบขีดโปร่งแสง
โรคเหลืองเตี้ย
โรคเขียวเตี้ย
โรคหูด
โรคกล้าเน่า
โรคลำต้นเน่า
โรคขอบใบแห้ง

โรคไหม้
โรคเมล็ดด่าง
โรคขอบใบแห้ง
โรคใบจุดสีน้ำตาล
โรคถอดฝักดาบ
โรคกาบใบแห้ง
โรคใบขีดสีน้ำตาล
โรคใบวงสีน้ำตาล
โรครากปม
โรคกล้าเน่า
โรคลำต้นเน่า
โรคใบสีแสด
โรคใบแถบแดง
โรคไหม้
โรคขอบใบแห้ง
โรคเมล็ดด่าง
โรคใบจุดสีน้ำตาล
โรคใบขีดสีน้ำตาล
โรคกาบใบเน่า
โรคถอดฝักดาบ
โรครากปม
โรคลำต้นเน่า
โรคใบแถบแดง
โรคดอกกระถิน
โรคไหม้
โรคกาบใบแห้ง
โรคขอบใบแห้ง
โรคเมล็ดด่าง
โรคใบวงสีน้ำตาล
โรคใบจุดสีน้ำตาล
โรคใบขีดโปร่งแสง
โรคใบขีดสีน้ำตาล
โรคลำต้นเน่า