วัชพืชในนาข้าว

หญ้าชันกาด

ชื่อวิทยาศาสตร์ Panicum repens L.
ชื่อสามัญ torpedo grass
ชื่ออื่น -
ประเภท/ชีพจักร หญ้า/อายุข้ามปี
ลักษณะทางชีววิทยา      ลำต้นตั้งตรงและเลื้อยสูง 30 - 100 เซนติเมตร มีรากออกตามข้อที่ไม่มีขน มีลำต้นใต้ดิน มักขึ้นบนที่ดอน ดินแห้ง ดินชื้นแฉะหรือน้ำขัง แต่ทนแล้ง ทนน้ำท่วมขัง ทนดินเปรี้ยว มักขึ้นในนาหว่านข้าวแห้ง ขยายพันธุ์ด้วยลำต้นใต้ดินและบนดิน
การป้องกันกำจัด

เขตกรรม
    1. ไถดะเพื่อกลบทำลายหญ้าชันกาดซึ่งมักขึ้นจากไหลตั้งแต่ได้รับฝนแรก แต่หากยังขึ้นมาได้อีกอาจต้องไถซ้ำ  หากยังมีหลงเหลืออยู่ให้เก็บทำลายไหลและลำต้นให้หมดขณะที่คราดทำเทือก  
    2.  นาหว่านข้าวแห้ง  
       - เมื่อเริ่มมีฝนหรือจะเริ่มทำนาโดยการหว่านข้าวแห้ง หรือนาหยอดก็ตาม ควรรอให้หญ้าชันกาดที่งอกจากเมล็ดขึ้นมาพอสมควรก่อนแล้วจึงทำการไถดะ 
       - หลังจากนั้นเว้นช่วงให้มีฝนตกและหญ้าชันกาดงอกมาอีกแล้วจึง
ไถแปร
       - และหากจะคราดควรจะทิ้งให้หญ้าชันกาดงอกมาอีกครั้ง หลังจากนั้นจึงหว่านข้าวแห้งและคราดกลบ