พันธุ์ข้าว

กข49 (RD49)

ชื่อพันธุ์ - กข49 (RD49)
ชนิด - ข้าวเจ้า
คู่ผสม - ได้จากการผสม 3 ทาง ระหว่าง PSL00508-3-1-1-4 กับ IR66738-118-1-2 และ IR68544-29-2-1-3-1-2 ได้สายพันธุ์ PSL05102-19-1-5-4 (ผสมพันธุ์ในปี 2548)
ประวัติพันธุ์ - PSL05102-19-1-5-4 ได้จากการผสมพันธุ์ 3 ทางระหว่าง ลูกผสมชั่วที่ 1 ของ PSL00508-3-1-1-4 กับ IR66738-118-1-2 นำไปผสมกับ IR68544-29-2-1-3-1-2 ตามแผนภูมิการสืบตระกูล (ภาพที่ 1) ที่ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลกในฤดูนาปรัง 2548 ปลูกชั่วที่ 1 ในฤดูนาปี 2548 และปลูกคัดเลือกชั่วที่ 2-6 ที่ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลกตั้งแต่ฤดูนาปรัง 2549 ถึงฤดูนาปรัง 2551 และปลูกศึกษาพันธุ์ในฤดูนาปี 2551  นำเข้าเปรียบเทียบผลผลิตภายในสถานีที่ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลกในฤดูนาปรัง 2552 จากนั้นนำเข้าเปรียบเทียบผลผลิตระหว่างสถานีที่ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก ชัยนาท และลพบุรี ในฤดูนาปี 2552 ถึงฤดูนาปี 2555 นำเข้าเปรียบเทียบผลผลิตในนาราษฎร์ ในนาเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก พิจิตร อุตรดิตถ์ กำแพงเพชร นครสวรรค์ ชัยนาท และสิงห์บุรี  ตั้งแต่ฤดูนาปี 2553 ถึงฤดูนาปี 2555
การรับรองพันธุ์ -

ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการวิจัยและพัฒนา  สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว
เมื่อวันที่  7  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ 2556

ลักษณะประจำพันธุ์ - ข้าวเจ้านาสวน ไม่ไวต่อช่วงแสง
  - ต้นสูงประมาณ 80-89 เซนติเมตร  
  - อายุเก็บเกี่ยว 102-107 วัน (หว่านน้ำตม) 
  - ทรงกอตั้ง ใบสีเขียวเข้ม ใบธงตั้ง รวงแน่นปานกลาง ระแง้ถี่ คอรวงสั้น ฟางแข็ง
  - เมล็ดข้าวเปลือกสีฟาง
ผลผลิต - ผลผลิตเฉลี่ย 733 กก./ไร่
ลักษณะเด่น - ผลผลิตสูง (ศักยภาพการให้ผลผลิตสูงถึง 939 กก./ไร่)สามารถผลิตเป็นข้าว 100 เปอร์เซ็นต์ ชั้น 1 ได้ค่อนข้างต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลชีวชนิดใหม่ต้านทานโรคไหม้
พื้นที่แนะนำ - พื้นที่นาชลประทาน