พันธุ์ข้าว

พิษณุโลก 2 (Phitsanulok 2)

 

 

ชื่อพันธุ์ - พิษณุโลก 2 (Phitsanulok 2)
ชนิด - ข้าวเจ้า
คู่ผสม -

CNTLR81122-PSL-37-2-1 / SPRLR81041-195-2-1 // ไออาร์56

ประวัติพันธุ์ -

ได้จากการผสมพันธุ์ 3 ทาง ระหว่างสายพันธุ์ CNTLR81122-PSL-37-2-1 และ SPRLR81041-195-2-1กับ ไออาร์56 ที่ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก ปี พ.ศ. 2533-2534 ปลูกคัดเลือกจนได้สายพันธุ์ PSL91014-16-1-5-1

การรับรองพันธุ์ - คณะกรรมการวิจัยและพัฒนากรมวิชาการเกษตร มีมติให้เป็นพันธุ์รับรองเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2543

 

ลักษณะประจำพันธุ์ - เป็นข้าวเจ้า สูงประมาณ 114 เซนติเมตร
  - ไม่ไวต่อช่วงแสง
  - อายุเก็บเกี่ยว 119-121 วัน
  - ทรงกอตั้ง ใบสีเขียวเข้ม ใบธงตั้ง รวงแน่นปานกลาง ระแง้ค่อนข้างถี่ คอรวงสั้น ฟางแข็ง ใบแก่ช้า
  - เมล็ดข้าวเปลือกสีฟาง
  - ระยะพักตัวของเมล็ดประมาณ 8 สัปดาห์
 
-
เมล็ดข้าวเปลือก ยาว x กว้าง x หนา = 10.5 x 2.5 x 1.9 มิลลิเมตร
  - เมล็ดข้าวกล้อง ยาว x กว้าง x หนา = 7.9 x 2.1 x 1.6 มิลลิเมตร
  - ปริมาณอมิโลส 28.6 %
  - คุณภาพข้าวสุก ร่วน แข็ง
ผลผลิต - ประมาณ 807 กิโลกรัมต่อไร่
ลักษณะเด่น - ผลผลิตสูง และมีเสถียรภาพในการให้ผลผลิต
  - ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เพลี้ยกระโดดหลังขาว และเพลี้ยจักจั่นสีเขียว
  - คุณภาพการสีดี ท้องไข่น้อย
ข้อควรระวัง - ไม่ต้านทานโรคไหม้ และโรคใบหงิก
  - ไม่ต้านทานแมลงบั่ว
  - เมล็ดค่อนข้างร่วงง่าย
พื้นที่แนะนำ - ทุกภาคในเขตชลประทาน