แมลงศัตรูข้าว และการป้องกันกำจัด

ด้วงดีด (wireworms, click beetles)

   
ชื่อวิทยาศาสตร์ :Melanotus  sp.
วงศ์ : Elateridae
อันดับ : Coleoptera
ชื่ออื่น :หนอนเส้นลวด

    ด้วงดีด  Melanotus sp.ตัวเต็มวัยเป็นแมลงปีกแข็ง ขนาดยาวประมาณ 8 มิลลิเมตร สีน้ำตาลอ่อน ลำตัวยาวแบนเล็กน้อยและเรียวไปทางหางสันหลังอกปล้องแรกใหญ่และมีมุมด้านหลังแหลม ด้านล่างส่วนอกมีอวัยวะเป็น
แกนยาว สำหรับการดีดลำตัวแมลงให้สูงจากพื้น   ตัวเต็มวัยเพศเมียวางไข่ใต้ผิวดินเล็กน้อย ระยะไข่นาน 30 วัน หนอนระยะแรกจะเคลื่อนไหวขึ้นและลงในดินตามสภาพของอุณหภูมิและความชื้นในดิน เมื่อเจริญเติบโตมากขึ้น มีลำตัวยาว กลม และแข็ง สีน้ำตาลแดงหรือเหลือง ยาวประมาณ 1-2 เซนติเมตรหัวมีลักษณะเด่นชัด ขาสั้นป้อม 3 คู่ ด้วงดีดมีวงจรชีวิต 1-9 ปี ระยะเวลาส่วนใหญ่เป็นระยะหนอนที่อาศัยในดินเนื่องจากวงจรชีวิตคาบเกี่ยวข้ามปี  ดังนั้น  จึงพบหนอนในดินทุกระยะการเจริญเติบโต  หนอนเข้าดักแด้ในดินและเจริญเป็นตัวเต็มวัยในฤดูร้อน

หนอนด้วงดีด Melanotus sp.
  ลักษณะต้นข้าวที่ถูกทำลาย

การป้องกันกำจัด

การป้องกันกำจัด กระทำได้ยาก ถึงแม้จะใช้วิธีเขตกรรมที่ดี  แต่ถ้าจำเป็นต้องป้องกันกำจัด อาจใช้วิธีการป้องกันกำจัดเช่นเดียวกับแมลงศัตรูในดินอื่นๆ