วิทยาการก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว

การปฎิบัติก่อนการเก็บเกี่ยว

- ตรวจแปลงนาระยะข้าวเริ่มออกรวง หากพบรวงโผล่พ้นจากใบธงประมาณ 80% ของแปลง กำหนดเป็นวันออกดอก

- 21 วันหลังวันออกดอก ระบายน้ำออกจากแปลงนา

- 28-30 วัน หลังวันออกดอก กำหนดเป็นวันเก็บเกี่ยว

 

 

ระบายน้ำออกจากแปลงหลังข้าวออกดอก 21 วัน
ระยะเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมหลังข้าวออกดอก 28-30 วัน