โรคข้าว และการป้องกันกำจัด

โรคใบแถบแดง (Red Stripe Disease)

พบมาก ในนาชลประทาน และนาน้ำฝน  ภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สาเหตุ ยังไม่มีความชัดเจน ซึ่งอาจเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Microbacterium sp. หรือเชื้อรา Gonatophragmium sp.

อาการ ลักษณะอาการที่สำคัญของโรคเริ่มแรกใบข้าวจะเป็นจุดสีเหลืองแผลเป็นรูปกลมหรือรูปไข่ จากนั้นจะขยายจากจุดที่เริ่มเป็นขึ้นเป็นแถบไปทางปลายใบ สีของแผลจะเข้มขึ้นเป็นสีเหลืองส้ม บางครั้งจุดนี้จะมีสีเข้ม แผลที่เกิดขึ้นเมื่อเป็นรุนแรงจะแห้งทั้งใบ
 

อาการเริ่มแรกของโรค

พัฒนาการของโรค

                       

การแพร่ระบาด สามารถถ่ายทอดได้โดยการสัมผัส ทางบาดแผล และรูเปิดตามธรรมชาติ

การป้องกันกำจัด

• ในดินที่อุดมสมบูรณ์ไม่ควรใส่ปุ๋ยไนโตรเจนมาก

• ป้องกันกำจัดด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืช เช่น คาร์เบนดาซิม ไธโอฟาเนทเมทิล และโพรพิโคนาโซล+ไดฟีโนโคนาโซล ตามอัตราที่ระบุ