ผู้บริหาร


  •   2021-05-25 09:25:54    18383  

นาย ณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์

อธิบดีกรมการข้าว

0-2561-3004

[email protected]

นางสาว นนทิชา วรรณสว่าง

รองอธิบดีกรมการข้าว

0-2561-1835

[email protected]

นาย กฤษ อุตตมะเวทิน

รองอธิบดีกรมการข้าว

02-561-3423

[email protected]

ผู้อำนวยการกอง/สำนัก


นาย คณิต พระเพชร

รักษาการผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว

0-2561-2182

นาย กฤษฎิน คำตัน

รักษาการแทนผู้อำนวยการกองเมล็ดพันธุ์ข้าว

0-2561-3801

[email protected]

นาย โอวาท ยิ่งลาภ

ผู้อำนวยการกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว

0-2940-5530

[email protected]

นาย ชิษณุชา บุดดาบุญ

ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว

รักษาการแทนผู้อำนวยการกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์

0-2561-5094

[email protected]

นาย วีระศักดิ์ หอมสมบัติ

ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

0-2561-2891

weerasa[email protected]

นางสาว กุลศิริ กลั่นนุรักษ์

ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าว

0-2940-6927

[email protected]

นาย ขจร โนวัฒน์

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว

02-561-5360

[email protected]

นาย สรายุทธ ทองน้อย

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

0-2561-4808

[email protected]

นาย วิฑูรย์ ไทยถาวร

ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์

0-2561-2070

[email protected]

นางสาว อมรรัตน์ อินทร์มั่น

ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์

ข้าวแห่งชาติ

035 555340

[email protected]

นาย พรเทพ สีวันนา

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพระราชดำริ

0-2940-5530

[email protected]

นาง กรณิศ ตั้งคณาทรัพย์

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

0-2561-4271

[email protected]

นางสาว ปาริชาติ ศรีเรือง

รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

0-2561-4340

[email protected]