ผู้บริหาร


  •   2021-05-25 09:25:54    4730  

นาย ชาตรี บุญนาค

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการข้าว

025613056

นางสาว นนทิชา วรรณสว่าง

รองอธิบดีกรมการข้าว

0-2561-1835

[email protected]

นาย ณัฎฐกิตติ์ ของทิพย์

รองอธิบดีกรมการข้าว

0-2561-3004

[email protected]

ผู้อำนวยการกอง/สำนัก


นาย ชิษณุชา บุดดาบุญ

ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว

0-2561-2182

[email protected]

นาย เสกสรร รื่นภาคเพ็ชร

ผู้อำนวยการกองเมล็ดพันธุ์ข้าว

xxxxxxxxxxx

@rice.mail.go.th

นาย ชิษณุชา บุดดาบุญ

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

0-2561-2182

[email protected]

นาย โอวาท ยิ่งลาภ

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว

0-2940-5530

[email protected]

นาย โอวาท ยิ่งลาภ

ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพระราชดำริ

นาย วิฑูรย์ ไทยถาวร

รักษาการ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

0-2561-2891

- ว่าง-

ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าว

0-2940-6927

[email protected]

- ว่าง-

ผู้อำนวยการกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว

0-2561-5210

[email protected]

- ว่าง-

ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ

035-555340

[email protected]

นาย ประสงค์ ทองพันธ์

ผู้อำนวยการกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์

0-2561-5094

[email protected]

- ว่าง -

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

0-2561-4340

- ว่าง -

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

0-2561-4271