ผู้บริหาร


  •   2021-05-25 09:25:54    14078  

นาย ณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์

อธิบดีกรมการข้าว

0-2561-3004

[email protected]

นางสาว นนทิชา วรรณสว่าง

รองอธิบดีกรมการข้าว

0-2561-1835

[email protected]

นาย กฤษ อุตตมะเวทิน

รองอธิบดีกรมการข้าว

02-561-3423

[email protected]

ผู้อำนวยการกอง/สำนัก


นาย ชิษณุชา บุดดาบุญ

ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว

0-2561-2182

[email protected]

นาย เสกสรร รื่นภาคเพ็ชร

ผู้อำนวยการกองเมล็ดพันธุ์ข้าว

0-2561-3801

[email protected]

นาย โอวาท ยิ่งลาภ

ผู้อำนวยการกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว

0-2940-5530

[email protected]

นาย ประสงค์ ทองพันธ์

ผู้อำนวยการกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์

0-2561-5094

[email protected]

นาย วีระศักดิ์ หอมสมบัติ

ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

0-2561-2891

[email protected]

นางสาว กุลศิริ กลั่นนุรักษ์

ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าว

0-2940-6927

[email protected]

นาย ขจร โนวัฒน์

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว

02-561-5360

[email protected]

นาย สรายุทธ ทองน้อย

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

0-2561-4808

[email protected]

นาย วิฑูรย์ ไทยถาวร

ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์

0-2561-2070

[email protected]

นาง บังอร ธรรมสามิสรณ์

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ

035-555340

[email protected]

นาย อิสระพงศ์ บุตรจันทร์

ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพระราชดำริ

0-2940-5530

[email protected]

นาง กรณิศ ตั้งคณาทรัพย์

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

0-2561-4271

[email protected]

นางสาว ปาริชาติ ศรีเรือง

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

0-2561-4340

[email protected]