กรมข้าวฯ จัดประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตามกฏกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563


    กรมข้าวฯ จัดประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตามกฏกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

   

        วันที่ 29 พ.ย. 2564 เวลา 09.00 น. นายชาตรี บุญนาค ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตามกฏกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ด้


  

  

  

        การประชุมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่เกิดความเข้าใจแนวทางปฏิบัติ ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๘๔๕ เรื่อง อนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฏกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2563 เนื่องจากการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการ SMEs มีรายละเอียดค่อนข้างมากและมีความยุ่งยากซับซ้อน จึงทำให้หน่วยงานของรัฐยังขาดความเข้าใจและสามารถดำเนินการให้ถูกต้องได้