นางสาวปริญญา เชื้อชูชาติ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว และคณะ


    ได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรมการส่งเสริมการผลิตพันธุ์ข้าวพื้นเมือง

   

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 นางสาวปริญญา เชื้อชูชาติ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว และคณะ ได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรมการส่งเสริมการผลิตพันธุ์ข้าวพื้นเมือง ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครือข่ายนาอินทรีย์ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ซึ่งปัจจุบันได้ขึ้นทะเบียนศูนย์ข้าวชุมชนกับกรมการข้าว ชื่อศูนย์ข้าวชุมชนป่าชิง จะณะแบ่งสุข เมื่อ ปี 2564

      นางสาวเธียรรัตน์ แก้วนะ ประธาน พร้อมทั้งสมาชิกกลุ่ม ได้กล่าวถึงการดำเนินงานปีที่ผ่านมาสามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวลูกปลาเพื่อจำหน่ายภายในชุมชนได้ ทำให้สมาชิกภายในกลุ่มมีรายได้เพิ่มขึ้น เนื่องจากข้าวลูกปลาเป็นข้าวพื้นเมืองของจังหวัดสงขลา  มีคุณค่าทางโภชนาการสูง อุดมด้วยสารกาบา สารต้านอนุมูลอิสระ เป็นแหล่งของแคลเซียม เหล็ก วิตามินอี และเป็นที่นิยมของตลาดมากขึ้น ส่งผลให้มีความต้องการเมล็ดพันธุ์เพิ่มขึ้น นอกจากนี้กลุ่มได้ผลิตข้าวลูกปลาบรรจุถุงสูญญากาศจำหน่ายภายใต้ชื่อ จะนะแบ่งสุข รวมทั้งพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวลูกปลารูปแบบต่างๆ จำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ให้กับสมาชิกของกลุ่มอย่างต่อเนื่อง

        ในอนาคตกลุ่มมีความต้องการปรับปรุงพันธุ์ข้าวลูกปลาให้มีคุณสมบัติตามความต้องการของผู้บริโภค และการใช้เทคโนโลยีด้านการผลิตข้าวเพื่อลดต้นทุนในการผลิตข้าว รวมถึงเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีให้แก่สมาชิกของกลุ่มต่อไป