นางสาววัชราภรณ์ พวงแก้ว นำคณะเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการผลิตและจัดการผลผลิต


    ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2565 และโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด (แปลงใหญ่สินค้าข้าว)

   

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564  นางสาววัชราภรณ์ พวงแก้ว (นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ) นำคณะเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการผลิตและจัดการผลผลิต ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2565 และโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด (แปลงใหญ่สินค้าข้าว) ณ ศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา และศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา เพื่อติดตามและให้คำแนะนำกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการฯ