รักษาการกรมการข้าว เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคี ปรองดองของกรมการข้าว


  •   2021-11-25 16:32:43    123  

    รักษาการกรมการข้าว เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคี ปรองดองของกรมการข้าว

   


  

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. นายชาตรี บุญนาค ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคี ปรองดองของกรมการข้าว ในการจัดทำแผนงาน/โครงการตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) และการปฏิรูปประเทศให้เชื่อมโยงและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับแนวทางการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2560 รวมทั้งพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ.2560 ที่ผ่านมา คณธทำงานฯ ได้เห็นชอบแผนงาน โครงการ และงบประมาณของโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปีของกรมการข้าว (พ.ศ. 2563 – 2565) ณ ห้องประชุมรวงข้าว ชั้น 2 กรมการข้าว