รักษาการกรมการข้าว เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกรมการข้าว


    รักษาการกรมการข้าว เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกรมการข้าว

   

  

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9.00 น. นายชาตรี บุญนาค ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกรมการข้าว ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีผู้บริหาร และ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ กรมการข้าว