รักษาการกรมการข้าว ร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายอาสาสมัครเกษตร ผ่าน Zoom


    รักษาการกรมการข้าว ร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายอาสาสมัครเกษตร ผ่าน Zoom

       

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 12.30 น. นายชาตรี บุญนาค ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการข้าว และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายอาสาสมัครเกษตร ครั้งที่1/2565 เพื่อพิจารณาถึงแนวทางการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ งานพัฒนาเกษตรกร กำหนดนโยบาย กรอบทิศทาง แนวทางในการส่งเสริม และพัฒนากิจการอาสาสมัครเกษตร โดยการขับเคลื่อนผ่านอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting