ถ่ายทำรายการ Smart Rice Thai Farmer ปี 2564


    วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564 นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี พร้อมด้วยนายพิษณุ ถนอมธรรม ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการ นายทวีศิลป์ ถิ่นทวี ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นายปสาณ มณวัชรเวช ตำแหน่งนักเกษตร นางสาวสุพัตรา ประดิษฐ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานแปลงฯ และคณะเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาระบบและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ลงพื้นที่ติดตามการถ่ายทำรายการ Smart Rice Thai Farmer ปี 2564 สารคดีเผยแพร่ผลงานของเกษตรกรปราดเปรื่องด้านข้าว เกี่ยวกับภาพรวมการดำเนินงานของโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ด้านข้าว ในพื้นที่เกษตรกรอำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา