นางสาววัชราภรณ์ พวงแก้ว (นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ) และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการผลิตและจัดการผลผลิต


    ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2565 และโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด (แปลงใหญ่สินค้าข้าว)

   

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 นำโดย นางสาววัชราภรณ์ พวงแก้ว (นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ) และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการผลิตและจัดการผลผลิต ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2565 และโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด (แปลงใหญ่สินค้าข้าว) ณ ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น กำกับดูแลพื้นที่ จ.มหาสารคาม และศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบุรีรัมย์ กำกับดูแลพื้นที่ จ.บุรีรัมย์