ผู้แทนเยาวชนเกษตรของกรมการข้าว จำนวน 2 ราย ได้แก่ นายพงศกร เบียดนอก และนางสาวสุนัฐชา สลัยรัมย์


    ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในประเทศญี่ปุ่น (JAEC) รุ่นที่ 39 ประจำปี 2564 มีกำหนดเดินทางไปฝึกงานด้านการเกษตรที่ประเทศญี่ปุ่น

   

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ผู้แทนเยาวชนเกษตรของกรมการข้าว จำนวน 2 ราย ได้แก่ นายพงศกร เบียดนอก และนางสาวสุนัฐชา สลัยรัมย์ ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในประเทศญี่ปุ่น (JAEC) รุ่นที่ 39 ประจำปี 2564 มีกำหนดเดินทางไปฝึกงานด้านการเกษตรที่ประเทศญี่ปุ่น   โดยสายการบิน Japan Airlines เที่ยวบินที่ JL708 เวลา 07.55 น. ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

โครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2564 ได้ดำเนินการฝึกอบรมพิ้นฐานทางด้านภาษาและการเกษตรให้กับเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม - 2 มิถุนายน 2564 ณ ศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน จังหวัดกาญจนบุรี  แต่เนื่องจากสถานการณ์ความรุนแรงของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้ต้องเลื่อนกำหนดการเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นออกไป  อย่างไรก็ตามจากสถานการณ์ที่เริ่มคลี่คลายลงในขณะนี้ ทางสำนักที่ปรึกษาเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงโตเกียว (JAEC) จึงได้รับอนุญาตให้เยาวชนเกษตร รุ่นที่ 39 ประจำปี 2564 เดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นได้เป็นกรณีพิเศษ โดยมีกำหนดการฝึกงานเป็นระยะเวลา 11 เดือน ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ถึง 20 ตุลาคม 2565