ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ลงพื้นที่สำรวจการระบาดของแมลงหล่า ศัตรูข้าว


  •   2022-11-25 11:16:25    15  

    สำรวจการระบาดของแมลงหล่า ศัตรูข้าว

   

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง โดยว่าที่ร้อยตรีหญิงศาตนันทน์ สุจิตโต และนางสาวปิยะมาศ เกตุขาว นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่สำรวจการระบาดของแมลงหล่า ศัตรูข้าว ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 พบการระบาดรุนแรง หมู่ที่ 4,5,10  ต.บ้านพร้าว และหมู่ที่ 1, 7 ต.ป่าพะยอม อ. ป่าพะยอม จ.พัทลุง เนื่องจากช่วงนี้ฝนตกชุกและเกษตรกรปลูกข้าวค่อนข้างหนาแน่น เหมาะแก่การอยู่อาศัย ดูดกินน้ำเลี้ยงบริเวณโคนต้นข้าวของแมลงหล่าในขณะนี้ข้าวอยู่ในระยะแตกกอและมีแนวโน้มที่จะขยายการระบาดไปยังพื้นที่ข้างเคียง จึงขอประกาศเตือนภัยและเฝ้าระวังการระบาดของแมลงหล่าใน ต. บ้านพร้าว ต. ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง ในระยะ 2-3 สัปดาห์นี้ ขอแนะนำให้เกษตรกรสำรวจแปลงนาเพื่อเฝ้าระวังการเข้าทำลายของแมลงหล่าในระยะนี้ หรือเมื่อตรวจพบการเข้าทำลายของแมลงหล่าสามารถปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมการข้าว https://www.ricethailand.go.th/rkb3/title-index.php-file=content.php&id=55-1.htm
ติดต่อหน่วยงานสำนักงานเกษตรที่อยู่ใกล้เคียง หรือศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงเพื่อขอคำแนะนำที่ถูกต้อง