เจ้าหน้าที่ ศมข.สุรินทร์ ออกตรวจให้การรับรองระบบการผลิตข้าวอินทรีย์


  •   2022-11-24 13:53:10    16  

    วันที่ 15-16 และ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เจ้าหน้าที่ ศมข.สุรินทร์ ออกตรวจให้การรับรองระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ ณ จังหวัดบุรีรัมย์

   

วันที่ 15-16 และ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565

นายสันต์ชัย ศีลพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ มอบหมาย​ให้คณะผู้ตรวจประเมินข้าวอินทรีย์ คณะผู้ตรวจประเมินที่ 55 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ ตรวจประเมินกลุ่มเกษตรกรที่ขอการรับรองระบบการผลิตข้าวอินทรีย์  ดำเนินการตรวจประเมินภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้า กิจกรรมยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าข้าว โดยมีเป้าหมายการตรวจประเมิน รวมทั้งสิ้น 11 กลุ่ม เกษตรกร 172 ราย 185 แปลงพื้นที่ 1,675 ไร่ จำนวน 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอพุทไธสง และอำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์