เจ้าหน้าที่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ ออกหน่วยบริการ ในโครงการอำเภอยิ้ม ... เคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2566


  •   2022-11-23 14:02:23    18  

    วันที่ 23 พ.ย. 2565 เจ้าหน้าที่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ ออกหน่วยบริการ ในโครงการอำเภอยิ้ม ... เคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2565

   

เจ้าหน้าที่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ ออกหน่วยบริการ ในโครงการอำเภอยิ้ม ... เคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2566

            วันที่ 23 พ.ย. 65 นายสันต์ชัย ศีลพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี นำโดยนางสาวจิรสา ปานทอง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นำคณะ ออกหน่วยให้บริการวิชาการด้านข้าว และสาธิตกระบวนการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวในห้องปฏิบัติการ ประกอบด้วย สาธิตการวิเคราะห์ความบริสุทธิ์ของเมล็ดพันธุ์ข้าว และการเพาะความงอก รวมถึงการแจกเอกสารองค์ความรู้ต่าง ๆ ด้านข้าว ให้กับเกษตรกร และบุคคลทั่วไป ในโครงการอำเภอยิ้ม ... เคลื่อนที่ (Amphoeyim Mobile Service) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาให้บริการเชิงรุก ของอำเภอ ให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการบริการประชาชนตาม "เกณฑ์มาตรฐานบริการอำเภอ...ยิ้ม" และส่งเสริมประสิทธิภาพของอำเภอในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ตามแนวนโยบายเร่งด่วน และเพื่อให้สอดคล้องกับโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน" ของกระทรวงมหาดไทย โดยได้ดำเนินการ มาอย่างต่อเนื่องเรื่อยมา

ในครั้งนี้ งานจัดขึ้น ณ โรงเรียนบ้านพลวง (พรหมบำรุงราษฎร์) หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านพลวง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์