กรมข้าว เดินตามรอยพ่อ สานต่อพระราชปณิธานด้านข้าว


  •   2022-11-15 17:28:42    36  

    กรมข้าว เดินตามรอยพ่อ สานต่อพระราชปณิธานด้านข้าว

   

กรมข้าว เดินตามรอยพ่อ สานต่อพระราชปณิธานด้านข้าว

 ◽️วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565 กรมการข้าว โดยศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี จัดงาน วันถ่ายทอดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่และองค์ความรู้เรื่องข้าวสู่เกษตรกร “ตามรอยศาสตร์พระราชา น้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณ” โดยมีนายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี หัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรีเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี ประธานศูนย์ข้าวชุมชน กลุ่มจิตอาสา และเกษตรกร เข้าร่วมงาน ณ โครงการพัฒนาส่วนพระองค์ ตำบลบางแตน อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี
◽️ การจัดงานในครั้งนี้ เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงพระราชทานไว้ ครั้งเมื่อเสด็จทรงเกี่ยวข้าวโครงการพัฒนาส่วนพระองค์ ตำบลบางแตน อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2541 ซึ่งโครงการดังกล่าวนั้น ได้สร้างคุณประโยชน์ให้เกิดแก่บุคคลและชุมชนอย่างมากมาย โดยกิจกรรมต่างๆที่ดำเนินงานภายใต้โครงการฯ ได้ถ่ายทอดสู่เกษตรกรอย่างต่อเนื่อง อันเป็นสิ่งที่จะช่วยเสริมให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และนำไปสู่การเพิ่มรายได้ในครอบครัวเพื่อให้เกษตรกรมีชีวิตที่ดีขึ้น ประกอบด้วย การผลิตเมล็ดพันธุ์ การแปรสภาพข้าว ธนาคารเมล็ดพันธุ์ ซึ่งเป็นการดำเนินการตามแนวทางที่ พระองค์ทรงพระราชทานไว้ อธิบดีกรมการข้าว กล่าว
◽️อธิบดีกรมการข้าว กล่าวต่อไปว่า สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องข้าว การมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวให้กับตัวแทนเกษตรกร และกิจกรรมเกี่ยวข้าว เพื่อน้อมรำลึกถึงวันเสด็จพระราชดำเนินทรงเกี่ยวข้าว ณ แปลงนา โครงการพัฒนาส่วนพระองค์ ตำบลบางแตน อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี รวมถึงถ่ายทอดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ สำหรับเป็นแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวและนำไปสู่การยกระดับความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้ดีขึ้นต่อไป