กรมข้าวน้อมรำลึกน้ำพระทัยในหลวง ร.9 ร่วมพิธีวางพานพุ่มฯ "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง"


  •   2022-11-14 10:46:40    42  

    กรมข้าวน้อมรำลึกน้ำพระทัยในหลวง ร.9 ร่วมพิธีวางพานพุ่มฯ "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง"

   

กรมข้าวน้อมรำลึกน้ำพระทัยในหลวง ร.9 ร่วมพิธีวางพานพุ่มฯ "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง"  


   วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว พร้อมข้าราชการ บุคลากร/เจ้าหน้าที่กรมการข้าว เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2565 ซึ่งตรงกับวันที่ 14 พฤศจิกายน ของทุกปี เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิกคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหภูมิพลอุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีพระปรีชาสามารถ และสายพระเนตรอันยาวไกลที่ทรงคำนึงถึงประโยชน์ทุกข์สุขของราษฎรชาวไทย ณ ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน ภายในท่าอากาศยานหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
    วันพระบิดาแห่งฝนหลวง จัดขึ้นโดยกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เพื่อให้ประชาชนได้น้อมรำลึกในพระเกียรติคุณในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงห่วยใยประชาชน ด้วยพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ทรงวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง เพื่อแก้ไขภัยแล้งให้กับประชาชนได้มีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค รวมถึงทำเกษตรกรรม นับตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2498 จวบจนปัจจุบันกว่า 67 ปีแห่งการกำเนิดของแนวพระราชดำริ ที่ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนมาเป็น “โครงการพระราชดำริฝนหลวง”