วันที่ 28 กันยายน 2565 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมให้บริการประชาชน โครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ณ วัดทุ่งแฝก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี


  •   2022-09-29 13:32:02    29  

    สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมให้บริการประชาชน โครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ณ วัดทุ่งแฝก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

   

วันที่ 29 กันยายน 2565 นางสาวอมรรัตน์ อินทร์มั่น ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ พร้อมด้วยนางรัตติกาล อินทมา นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และคณะทำงาน เข้าร่วมให้บริการประชาชน โครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ณ วัดทุ่งแฝก ตำบลวังลึก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธาน มีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานข้าราชการในท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมโครงการและการออกหน่วยให้บริการด้านต่างๆ แก่ประชาชน ซึ่งสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ นำตัวอย่างจริงของแมลงศัตรูข้าว แมลงศัตรูธรรมชาติ และพันธุ์ข้าว มาจัดแสดงให้ความรู้แก่ประชาชน พร้อมทั้งแจกเอกสารพันธุ์ข้าวต่างๆ และเอกสารแมลงศัตรูข้าวและโรคข้าว โดยในครั้งนี้มีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมงาน จำนวน 100 คน