กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ กรมการข้าว รับสมัครงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 ตำแหน่ง
  •   2022-09-27 15:15:59    72     0

-

กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ กรมการข้าว รับสมัครงานจ้างเหมาบริการ
ตำแหน่ง 
พนักงานขับรถยนต์

ประกาศรับสมัครงานจ้างเหมาบริการ

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2565 เป็นต้นไป
ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 2 ตำแหน่ง ค่าจ้างเดือนละ 12,000 บาท

          คุณสมบัติ

            - เพศชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหาร)
            - 
อายุ 25 ปี ขึ้นไป
            - ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

            - 
มีใบอนุญาตขับรถยนต์
            - 
สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดและปฏิบัติงานในวันหยุดราชการได้
            - 
สุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่มีโรคประจำตัว

              มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

              ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างการดำเนินคดี

                  หลักฐานประกอบการสมัครงาน (เอกสารทุกฉบับรับรองสำเนาถูกต้อง)

            1. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน ฉบับ
            
2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ฉบับ
            
3. สำเนาใบรับรองวุฒิการศึกษาหรือสำเนาระเบียนการศึกษา (Transcript) จำนวน 1ฉบับ 
            
4. สำเนาเอกสารแสดงว่าพ้นภาระการเกณฑ์ทหาร สด.หรือ สด.43 จำนวน ฉบับ (ถ้ามี)
            
5. หลักฐานอย่างอื่น เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี)
            
6. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกไม่ใส่แว่นตา ขนาด นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน เดือนจำนวน รูป

สมัครได้ด้วยตนเองในวัน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 น. - 16.00 น. ณ อาคารกรมการข้าว กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ฝ่ายบริหารทั่วไป ชั้น ห้อง 414