อธิบดีกรมการข้าว ได้เป็นประธานเปิดการสัมมนาสรุปผลและวางแผนดำเนินงานโครงการตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนใต้ ปี 2565


  •   2022-09-26 16:33:05    54  

    ภายใต้แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ในระหว่างวันที่ 26 - 28 กันยายน 2565 ณ โรงแรมปุระนคร จังหวัดนครศรีธรรมราช

   

                วันนี้ 26 กันยายน 2565 นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว ได้เป็นประธานเปิดการสัมมนาสรุปผลและวางแผนดำเนินงานโครงการตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนใต้ ปี 2565 ภายใต้แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ในระหว่างวันที่ 26 - 28 กันยายน 2565 ณ โรงแรมปุระนคร จังหวัดนครศรีธรรมราช ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีนายขจร โนวัฒน์ ผู้อำนวยการส่งเสริมการผลิตข้าว กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ การจัดสัมมนาในครั้งนี้ ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ของกรมการข้าว และหน่วยงานที่ได้ร่วมดำเนินงานร่วมกัน ได้แก่ กรมพัฒนาที่ดิน และเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลา และ 4 อำเภอ ของจังหวัดสงขลา ได้แก่ อำเภอจะนะ เทพา นาทวี และอำเภอสะบ้าย้อย เพื่อให้ผู้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดมความคิดเห็น และวางแผนการปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และร่วมวางแผนปรับกลยุทธ์การทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีรายได้เพิ่มขึ้น และเป็นพื้นที่ที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ต่อไป