นายทองยุทธ คำแปง ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง ประธานคณะทำงานในการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นและสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับภาค (ภาคเหนือตอนบน) ประจำปี 2566


  •   2022-09-23 17:11:56    11  

    นายทองยุทธ คำแปง ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง ประธานคณะทำงานในการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นและสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับภาค (ภาคเหนือตอนบน) ประจำปี 2566

   

วันที่ 23 กันยายน 2565
          นายทองยุทธ คำแปง ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง ประธานคณะทำงานในการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นและสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับภาค (ภาคเหนือตอนบน) ประจำปี 2566 โดยมีคณะกรรมการฯ ตัวแทนจากศูนย์วิจัยข้าวแพร่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา ร่วมพิจารณาการคัดเลือกฯ ดังนี้

1. ประเภทเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพทำนา ได้แก่ นางสาววีราภรณ์ บุญเต็ม อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

2. ประเภทกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวดีเด่น ได้แก่ กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านม่อนเขาแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

และคณะทำงานฯ ได้ดำเนินการสรุปผลการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นและสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับภาค (ภาคเหนือตอนบน) ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมข้าวหนุกงา ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง