นายทองยุทธ คำแปง ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง ประธานคณะทำงานในการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นและสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับภาค (ภาคเหนือตอนบน) ประจำปี 2566


  •   2022-09-23 16:36:34    5  

    นายทองยุทธ คำแปง ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง ประธานคณะทำงานในการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นและสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับภาค (ภาคเหนือตอนบน) ประจำปี 2566

   

วันที่ 22 กันยายน 2565
         นายทองยุทธ คำแปง ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง ประธานคณะทำงานในการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นและสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับภาค (ภาคเหนือตอนบน) ประจำปี 2566 โดยมีคณะกรรมการฯ ตัวแทนจากศูนย์วิจัยข้าวแพร่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา ร่วมพิจารณาการคัดเลือกฯ ดังนี้

1. ประเภทศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนดีเด่น ประเภทข้าวอื่นๆ ได้แก่ ศูนย์ข้าวชุมชนวิสาหกิจชุมชนจัดการดินและปุ๋ยชุมชนบ้านไผ่เขียว อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

2. ประเภทกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวดีเด่น ได้แก่ กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านทุ่งล้อม อำเภอเมือง จังหวัดแพร่