ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มป้องกันกำจัดศัตรูข้าวและภัยธรรมชาติ


  •   2022-09-23 16:01:36    7  

    ลงพื้นที่ติดตามงานโครงการพัฒนาระบบเตือนภัยธรรมชาติและการระบาดศัตรูข้าว และโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2565 ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี

   

            เมื่อวันที่ 19 กันยายน  2565 นายขจร โนวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ได้มอบหมายให้นายยุทธการ แก้วแกมทอง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่กลุ่มป้องกันกำจัดศัตรูข้าวและภัยธรรมชาติ ลงพื้นที่ติดตามงานโครงการพัฒนาระบบเตือนภัยธรรมชาติและการระบาดศัตรูข้าว และโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2565 ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี โดยมีนางสาวสาวิตรี ลอยถาวร นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการฯ การใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะแนวทางในการดำเนินงานโครงการ พร้อมทั้งนำเยี่ยมชมศูนย์บริการชาวนา ภายใต้การดำเนินงานของกิจกรรมหน่วยบริการชาวนา  ทั้งนี้ คณะผู้ติดตามงานจากสำนักส่งเสริมการผลิตข้าวได้ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานกิจกรรมภายใต้โครงการดังกล่าว ปี 2566 ในเบื้องต้นด้วย