นายขจร โนวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ได้มอบหมายให้นายยุทธการ แก้วแกมทอง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ


  •   2022-09-23 15:58:20    12  

    พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่กลุ่มป้องกันกำจัดศัตรูข้าวและภัยธรรมชาติ ลงพื้นที่ติดตามงานโครงการพัฒนาระบบเตือนภัยธรรมชาติและการระบาดศัตรูข้าว

   

เมื่อวันที่ 21 กันยายน  2565 นายขจร โนวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ได้มอบหมายให้นายยุทธการ แก้วแกมทอง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่กลุ่มป้องกันกำจัดศัตรูข้าวและภัยธรรมชาติ ลงพื้นที่ติดตามงานโครงการพัฒนาระบบเตือนภัยธรรมชาติและการระบาดศัตรูข้าว และโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2565 ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี โดยมีนางสาว ขนิษฐา วงศ์ภา

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการฯ การใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะแนวทางในการดำเนินงานโครงการ พร้อมทั้งนำเยี่ยมชมศูนย์บริการชาวนา กับดักแสงไฟ เครื่องตรวจอากาศอัตโนมัติ ภายใต้การดำเนินงานของกิจกรรมเฝ้าระวังเตือนภัยการระบาดศัตรูข้าวและหน่วยบริการชาวนา  ทั้งนี้ คณะผู้ติดตามงานจากสำนักส่งเสริมการผลิตข้าวได้ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานกิจกรรมภายใต้โครงการดังกล่าว ปี 2566 ในเบื้องต้นด้วย