สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว รับสมัครเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดูแลระบบฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
  •   2022-09-23 13:35:21    48     5

สังกัดกลุ่มส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว กรมการข้าว

สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว รับสมัครเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงาน

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดูแลระบบฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

สังกัดกลุ่มส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว กรมการข้าว

 

คุณสมบัติ

          1. เพศ ชาย หรือ หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป

          2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาด้านคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางด้านคอมพิวเตอร์

          3. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ และเดินทางไปต่างจังหวัดได้

          4. สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ และสามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft office ได้ดี และสามารถทำงานด้านเทคนิคคอมพิวเตอร์ได้

          5. สามารถประสานงาน และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้

          6. ไม่เป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 และโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน

          7. ไม่เป็นผู้ต้องเคยรับโทษจำคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี     

          8. หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

รายละเอียดงาน

          1. ดูแลระบบการขึ้นทะเบียนศูนย์ข้าวชุมชน การจัดเก็บ รวบรวม เพื่อจัดทำระบบฐานข้อมูลศูนย์ข้าวชุมชน

          2. ให้คำปรึกษา ตรวจสอบ สนับสนุน ปรับปรุงข้อมูลศูนย์ข้าวชุมชน และข้อมูลภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน

          3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องกับโครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน

          4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายภายใต้กลุ่มส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว

อัตราค่าจ้าง

          ปริญญาตรี 16,000 บาท/เดือน

วิธีการสมัคร

          สมัครด้วยตนเองที่สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว อาคารกรมการข้าว ชั้น 3 ห้อง 316 (ในวันและเวลาราชการ)

หลักฐานประกอบการสมัคร (รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2565) โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

3. สำเนาใบปริญญาบัตร จำนวน 1 ฉบับ หรือใบรับรองการจบการศึกษา

4. สำนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 1 ฉบับ

5. สำเนาเอกสารแสดงว่าพ้นภาระการเกณฑ์ทหาร สด.8 หรือ สด.43 จำนวน 1 ฉบับ

6. หลักฐานอย่างอื่น เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ใบทะเบียนสมรส

7. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตา ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป

ติดต่อ

            สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ชั้น 3 ห้อง 316 กลุ่มส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น อาคารกรมการข้าว ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร  (ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน)

โทรศัพท์ 0 2561 2546

 


  • bytes