กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ กรมการข้าว รับสมัครงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร จำนวน 2 ตำแหน่ง
  •   2022-09-20 13:48:21    74     16

-

กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ กรมการข้าว รับสมัครงานจ้างเหมาบริการ
ตำแหน่ง 
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร

ประกาศรับสมัครงานจ้างเหมาบริการ

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร 2 ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน 13,500 บาท

          คุณสมบัติ

            - เพศชายหรือหญิง (เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหาร)
            -
อายุไม่เกิน 30 ปี
            -
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้องด้านการเกษตร
            - 
มีความรู้ ทักษะ การใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน Microsoft office
            - 
สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
            - 
สุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่มีโรคประจำตัว
            - 
ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์การทำงาน

          หลักฐานประกอบการสมัครงาน (เอกสารทุกฉบับรับรองสำเนาถูกต้อง)

            1. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน ฉบับ
            
2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ฉบับ
            
3. สำเนาใบรับรองวุฒิการศึกษาและสำเนาระเบียนการศึกษา (Transcript) จำนวน 1ฉบับ
            
4. สำเนาเอกสารแสดงว่าพ้นภาระการเกณฑ์ทหาร สด.หรือ สด.43 จำนวน ฉบับ (ถ้ามี)
            
5. หลักฐานอย่างอื่น เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี)
            
6. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกไม่ใส่แว่นตา ขนาด นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน เดือน จำนวน รูป

สมัครได้ด้วยตนเองในวัน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 น. - 16.00 น. ณ อาคารกรมการข้าว กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ชั้น ห้อง 414 หรือส่งใบสมัครเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ [email protected]
โดยให้นำใบสมัครฉบับจริงมายื่นที่กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ในวันสอบสัมภาษณ์ สามารถ Download 
ใบสมัครได้ตามเอกสารแนบ

                


  • bytes