สำนักบริหารกลาง กรมการข้าว รับสมัครงานจ้างเหมาบริการ นักวิชาการการเงินและบัญชี จำนวน 2 ตำแหน่ง
  •   2022-08-10 14:46:05    280     0


สำนักบริหารกลาง กรมการข้าว รับสมัครงานจ้างเหมาบริการ นักวิชาการการเงินและบัญชี 
ประกาศรับสมัครงานจ้างเหมาบริการตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2565  ถึง 19 สิงหาคม 2565
- นักวิชาการการเงินและบัญชี ตำแหน่ง

             วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี สาขาการเงิน
             - เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป นับถึงวันสมัคร
             - อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
             - มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับงานราชการพิจารณาเป็นพิเศษ (ตามตำแหน่งที่สมัคร)
- หลักฐานประกอบการสมัคร
             1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ฉบับ
             2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ฉบับ
             3. สำเนาใบรับรองวุฒิการศึกษา จำนวน ฉบับ
             4. สำเนาเอกสารแสดงว่าพ้นภาระการเกณฑ์ทหาร สด.หรือ สด.43 จำนวน ฉบับ (ถ้ามี)
             5. หลักฐานอย่างอื่น เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
             6. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตา ขนาด นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน เดือน จำนวน รูป
สมัครได้ด้วยตนเองในวันจันทร์ – ศุกร์ และเวลาราชการ 8.30 น. – 16.30 น. ณ อาคารกรมการข้าว สำนักบริหารกลาง ชั้นห้องพัสดุ 112 พร้อมเตรียมสำเนาหลักฐานประกอบการสมัครงานให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง