กรมข้าว MOU ร่วมกับ มทร.อีสาน จับมือพัฒนาการผลิต แปรรูป และการตลาดผลิตภัณฑ์จากข้าว ยกระดับรายได้เกษตรกร มุ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ


  •   2022-08-08 14:22:28    93  

    กรมข้าว MOU ร่วมกับ มทร.อีสาน จับมือพัฒนาการผลิต แปรรูป และการตลาดผลิตภัณฑ์จากข้าว ยกระดับรายได้เกษตรกร มุ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ

   

  วันที่ 8 สิงหาคม 2565 นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (มทร.อีสาน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการระหว่าง กรมการข้าว และ มทร.อีสาน ในการศึกษา ค้นคว้า วิจัยรวมถึงการพัฒนากระบวนการผลิต การแปรรูป และการตลาดผลิตภัณฑ์จากข้าว ยกระดับรายได้เกษตรกรเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของประเทศโดยรวม โดยมี นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว นางสาวกุลศิริ กลั่นนุรักษ์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าว รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต กฤตาคม รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย พัฒนานวัตกรรมและบริการวิชาการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญญาพร ดวงสา ผู้อำนวยการสถาบันชุณหะวัณเพื่อการพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน ร่วมเป็นสักขีพยาน     

อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า การลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ร่วมกับ มทร.อีสาน ในครั้งนี้ จะเป็นการร่วมมือทางวิชาการในครอบคลุมตั้งแต่ด้านกระบวนการผลิต การปลูก การแปรรูป ตลอดจนการพัฒนาด้านการตลาดผลิตภัณฑ์จากข้าว เพื่อใช้เพิ่มมูลค่า ส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้ผลิตข้าวให้สูงขึ้นโดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมของทั้งสองฝ่าย อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ทั้ง 2 ฝ่าย ได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการ เพื่อนำมาพัฒนาบุคลากร รวมถึงการใช้ทรัพยากรของทั้งสองฝ่าย อาทิ นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ ข้อมูล สถานที่ เครื่องมือ อุปกรณ์ โครงสร้างพื้นฐาน ตลอดจนปัจจัยอื่น ๆ