ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง ประกาศราคากลางจ้างเหมาจัดทำข้อมูลทดสอบและพัฒนาระบบติดตามรายงาน พยากรณ์ วิเคราะห์สถานการณ์แนวโน้ม ความเสี่ยงของการผลิตข้าวในพื้นที่ประสบภัยแล้ง
  •   2022-07-18 16:52:33    37     1

-
รายละเอียดตามเอกสารแนบ


  • bytes