รองข้าวหารือผู้แทนกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขง แลกเปลี่ยนแนวทางจัดทำมาตรฐานการผลิตและพัฒนาการผลิตข้าว


  •   2022-07-05 14:41:25    86  

    รองข้าวหารือผู้แทนกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขง แลกเปลี่ยนแนวทางจัดทำมาตรฐานการผลิตและพัฒนาการผลิตข้าว

   

        วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565 นายกฤษ อุตตมะเวทิน รองอธิบดีกรมการข้าว กล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ International Workshop on Harmonizing Rice Standards in the Lancang – Mekong Region ภายใต้โครงการ Development and Implementation of Common Rice Products Standard in Lancang – Mekong Countries ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมีผู้แทนจากกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขง ได้แก่ ประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และประเทศเวียดนาม เข้าร่วมประชุม ซึ่งการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวดำเนินการภายใต้กองทุนพิเศษกรอบความร่วมมือล้านช้าง - แม่โขง (Lancang – Mekong Cooperation (LMC) Special Fund) ประจำปี 2018 โดยสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง (Mekong Institute: MI) เป็นหน่วยดำเนินงานโครงการ


  

        การประชุมเชิงปฏิบ้ติการในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 - 7 กรกฎาคม 2565 เพื่อแลกเปลี่ยนผลการศึกษาแนวทางการจัดทำมาตรฐานการผลิตข้าวในประเทศในลุ่มน้ำโขง สร้างความเข้าใจและการให้ความสำคัญของระบบการพัฒนามาตรฐานการผลิตข้าว การระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบการพัฒนามาตรฐานการผลิตข้าว และเยี่ยมชมแปลงนาของเกษตรกร รวมทั้งผู้ประกอบการค้าข้าวของกัมพูชา