สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2565


  •   2022-06-07 14:45:18    308  

    สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2565

   


        วันที่ 4 มิถุนายน 2565 เวลา 15.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง มายังพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย บริเวณทุ่งมะขามหย่อง จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อทรงเปิดงานรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับประเทศ เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด "๙๐พรรษา ชาวนาวิถีใหม่ ๙ไกลด้วยพระบารมี"
        ในโอกาสนี้ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กราบบังคมทูลถวายรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับประเทศ เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2565 และเบิกนายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว เป็นผู้กราบบังคมทูลเบิกตัวเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2565 เข้ารับพระราชทานของที่ระลึก จำนวน 12 ราย และเบิกตัวผู้สนับสนุนงานด้านข้าวและชาวนาเข้ารับพระราชทาน ของที่ระลึก จำนวน 40 ราย และขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญใต้ฝ่ายละอองพระบาทพระราชทานพระราชดำรัสเปิดงานรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับประเทศ เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2565

  

  

  

        จากนั้นเสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการด้านข้าวภายในงาน อาทิ นิทรรศการโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง นิทรรศการพันธุ์ข้าวพื้นเมืองเฉลิมพระเกียรติ อาทิ พันธุ์ข้าวอยุธยา1 ที่ถือเป็นพันธุ์ข้าวน้ำลึกที่ให้ผลผลิตสูง ในระดับน้ำ 25 เซนติเมตร ให้ผลผลิตถึง 842 กิโลกรัม/ไร่ ต้านทานศัตรูพืช อีกทั้งยังสามารถนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เส้นได้ดี เช่น เส้นบะหมี่ ขนมจีน ก้วยจั๊บ รวมไปถึง นิทรรศการด้านนวัตกรรม อาทิ แอปพลิเคชัน “ตัดสินใจ” ซึ่งจะเป็นตัวช่วยชาวนาในการวางแผนก่อนเพาะปลูกข้าว รวมถึงช่วยคาดการณ์สถานการณ์ภัยแล้งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต นิทรรศการโดรนทางการเกษตรสำหรับการหว่านปุ๋ยในนาข้าว ที่สามารถเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว สม่ำเสมอ และต่อเนื่อง ช่วยประหยัดเวลาในการหว่านให้กับเกษตรกร และใช้แรงงานคนน้อยมีประสิทธิภาพ และความแม่นย่ำสูง ตลอดจนลดการเหยียบย่ำในแปลงนา โดยพื้นที่การหว่านเมล็ด 1 ไร่ ใช้เวลาในการหว่านเพียง 4 นาที เป็นต้น รวมไปถึงนิทรรศการจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายของกรมการข้าว และหน่วยงานภาคเอกชนมาร่วมจัดนิทรรศการ
กว่า 40 หน่วยงาน

  


        สำหรับการจัดงานรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับประเทศ เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2565 จัดขึ้นในวันที่ 4 – 6 มิถุนายน 2565 เพื่อให้ประชาชนได้รำลึกถึงความสำคัญของข้าว ในฐานะพืชที่หล่อเลี้ยงชีวิตคนไทยมาอย่างยาวนาน และเผยแพร่องค์ความรู้เทคโนโลยีการผลิตข้าวครบวงจร ตลอดจนสร้างความภาคภูมิใจให้กับชาวนา และยุวชนชาวนา ที่จะเป็นผู้สืบทอดการปลูกข้าวต่อไปในอนาคต ซึ่งนอกเหนือจากการจัดงานในวันดังกล่าว กรมการข้าวยังได้จัดงานวันรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับประเทศ เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2565
ในอีก 3 ภูมิภาค ประกอบด้วยภาคใต้ ณ โรงเรียนบ้านกระอาน อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ในวันที่ 20 – 21 มิถุนายน 2565 ภาคตะวันออกฉียงเหนือ ณ ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ในวันที่ 23 – 25 มิถุนายน 2565 และภาคเหนือ ณ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย จังหวัดเชียงราย ในวันที่ 29 - 30 มิถุนายน 2565 เพื่อพี่น้องชาวนาและผู้ที่สนใจ สามารถเข้าร่วมงานได้อย่างทั่วถึงทั่วทุกภูมิภาค