สำนักบริหารกลาง ประกาศรับสมัครงานจ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 1 ตำแหน่ง
  •   2022-06-02 10:07:26    126     0


สำนักบริหารกลาง รับสมัครงานจ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 

ประกาศรับสมัครงานจ้างเหมาบริการตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2565  ถึง 8 มิถุนายน 2565

- เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 ตำแหน่ง
             
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี
             - เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป นับถึงวันสมัคร
             - อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
             - มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับงานราชการพิจารณาเป็นพิเศษ (ตามตำแหน่งที่สมัคร)

หลักฐานประกอบการสมัคร
             1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
             2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
             3. สำเนาใบรับรองวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
             4. สำเนาเอกสารแสดงว่าพ้นภาระการเกณฑ์ทหาร สด.8 หรือ สด.43 จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)
             5. หลักฐานอย่างอื่น เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
             6. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตา ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป

สมัครได้ด้วยตนเองในวันจันทร์ – ศุกร์ และเวลาราชการ 8.30 น. – 16.30 น. ณ อาคารกรมการข้าว 

สำนักบริหารกลาง ชั้น1 ห้องพัสดุ 112 พร้อมเตรียมสำเนาหลักฐานประกอบการสมัครงานให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง โดยเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่ 13 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป