กรมการข้าว โชว์ผลงานวิจัย กลุ่มศูนย์ภาคอิสาน


  •   2022-05-31 17:08:47    201  

    กรมการข้าว โชว์ผลงานวิจัย กลุ่มศูนย์ภาคอิสาน

   


    

กรมการข้าว โชว์ผลงานวิจัย กลุ่มศูนย์ภาคอิสาน

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 นายกฤษ อุตตมะเวทิน รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธาน ในพิธีเปิดการประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการวิจัยและพัฒนา ภายใต้งบประมาณกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2565 กลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “วัฒนธรรมองค์กรใหม่ และแนวทางพัฒนาบุคลากรของกรมการข้าวในอนาคต” ทั้งนี้ได้นำเสนอ 5 ยุทธศาสตร์ และ 15 นโยบายหลักของนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หลักการและเป้าหมายการขับเลื่อนภาคเกษตรภายในปี 2565 การขับเคลื่อนพันธกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วิสัยทัศน์และพันธกิจของกรมการข้าว ณ โรงแรมหนองคาย ธาวิลล่า อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย


สำหรับวัตถุประสงค์การประชุมในครั้งนี้ เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยและพัฒนาที่ดำเนินการสำเร็จ และผลงานวิจัยที่มีความก้าวหน้าในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมาของกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อีกทั้งเป็นการเผยแพร่ผลงาน และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการ เพื่อเป็นการปรับปรุงการทำงานวิจัยในอนาคตให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และนำความรู้ที่ได้จากการจัดประชุมในครั้งนี้ ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป


การนำเสนอผลงานวิชาการ เป็นการนำเสนอผลงานรูปแบบใหม่ที่สามารถร่วมประชุมได้ทั้งแบบ Onsite และ แบบ Online จำนวนผลงานวิชาการที่นำเสนอมีทั้งภาคบรรยาย 16 เรื่อง ภาคแผ่นภาพอีก 16 เรื่อง อาทิ ความสัมพันธ์ทางสายวิวัฒนาการและโครงข่ายแฮพโพลไทป์ของไรขาวศัตรูข้าว Steneotarsonemus spinki Smilet ในประเทศไทย, ประสิทธิภาพของชีวภัณฑ์เชื้อราสาเหตุโรคของแมลงเพื่อควบคุมเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในระดับแปลงนาเกษตรกร, พยากรณ์ปริมาณแมลงศัตรูข้าวจากกับดักแสงไฟด้วยการสิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ, การทดสอบประสิทธิภาพสารเคมีป้องกันกำจัดวัชพืชในหญ้าดอกขาวที่ขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายกับกรมวิชาการเกษตร, การศึกษาเปรียบเทียบชุดเทคโนโลยีการผลิตข้าวเหนียวที่เหมาะสมในสภาพนาชลประทาน และผลของการตัดใบในนาสหว่านข้าวแห้งที่ไม่มีน้ำขังต่อการเจริญเติบโตแลผลผลิตข้าวหอมมะลิ เป็นต้น ครอบคลุมงานวิจัยและพัฒนาสาขาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นงานปรับปรุงพันธุ์ข้าว เทคโนโลยีการผลิตข้าว การอารักขาข้าว วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว วิทยาการเมล็ดพันธุ์ เทคโนโลยีชีวภาพ การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์เชื้อพันธุกรรม ล้วนเป็นประโยชน์โดยตรงต่อการพัฒนาข้าวและชาวนา สร้างความเข้มแข็งให้บุคลากรของกรมการข้าว ซึ่งจะส่งผลโดยรวมต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศด้วย

  


นายสร้างสรรค์  ดีรื่น

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมการข้าว : รายงาน