กรมการข้าวร่วมกับมณฑลทหารบกที่ 18 จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์


  •   2022-05-26 17:56:59    90  

    กรมการข้าวร่วมกับมณฑลทหารบกที่ 18 จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์

   


    

กรมการข้าวร่วมกับมณฑลทหารบกที่ 18 จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์

วันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว มอบหมายให้ นายขจร โนวัฒน์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ผู้แทนกรมการข้าว เป็นประธานในพิธีเปิด “กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์” โดยมีจิตอาสาที่เป็นผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ของกรมการข้าวส่วนกลาง จิตอาสาสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ จิตอาสาศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา รวมทั้งจิตอาสามณฑลทหารบกที่ 18 จิตอาสาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จิตอาสาอำเภอพระนครศรีอยุธยา จิตอาสาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย ทุ่งมะขามหย่อง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เนื่องในโอกาส สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับประเทศ เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2565 ในวันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2565 เวลา 15.00 น. ณ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย ทุ่งมะขามหย่อง และเพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีปรองดอง ร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน และให้มีความรักความผูกพันใน 4 สถาบันหลักของชาติ คือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน